Personuppgifter hos Skin Concept

Information om personuppgifter hos Skin Concept och de verksamheter som ligger under vårt ansvar som webbplatserna dermalogica.se och janeiredale.se.

Ett företag som Skin Concept hanterar personuppgifter av olika slag. De är en del av det som krävs för att vi skall kunna fullfölja vårt uppdrag enligt överenskommelser, lagar och avtal.

Personuppgifter regleras av GDPR (General Data Protection Regulation) en EU-förordning som från 25 maj 2018 gäller som svensk lag och har ersatt den tidigare PUL (PersonUppgiftsLagen). Det är viktig att komma ihåg att GDPR är långt ifrån en färdig lagstiftning. Det kommer att ta många år innan kompletteringar är gjorda i svensk lag och domstolsutslag i olika frågor visat hur tolkningar skall göras och var gränsen för olika begrepp går.

De flesta av uppgifterna registreras i samband med olika former av avtalsöverenskommelser. Det kan vara återförsäljaravtal, anställningsavtal, uppdragsavtal av olika slag och certifiering i samband med utbildning eller något så vardagligt som bokning av en tid för behandling. Hur denna avtalsinformation används och medgivande av att informationen registreras anses i många fall ligga implicit i avtalet som sådant och kräver därför inget enskilt medgivande. I de fall där informationen inte kan anses vara en nödvändighet för ”affärsrelationens uppfyllande” kommer vi alltid söka ett specifikt medgivande, en s.k. ”opt-in”. Handlar du i någon av våra webbshoppar finns hanteringen av personuppgifter reglerade i köpvillkoren för respektive webbshop.

All registrering skall däremot ha laglig grund och du har själv i stor utsträckning rätt att få ut vad som finns registrerat hos oss samt rätt att få dina uppgifter strukna ur våra register. Det finns undantag, sådant som regleras i olika speciallagar som skattelagstifningen t.ex. eller sådant som är att betrakta som affärshemligheter. I några fall, som i certifierade utbildningar, gäller certifikatet livet ut och ger möjlighet till vissa anställningar varför de också måste kunna verifieras av oss under lång tid framöver till skydd mot bl.a. förfalskningar.

Vi använder aldrig uppgifterna till något annat än vad vi överenskommit när de samlades in och delar aldrig med oss av uppgifterna till tredje man utan medgivande från dig. Vi vidtar alltid dokumenterade åtgärder för att säkerställa uppgifternas integritet och att de skyddas från åtkomst av obehöriga.

Flera av våra register hanteras teknisk av olika tjänsteleverantörer. Det kan vara databasleverantörer, programleverantörer för olika stödsystem etc. Med dessa har vi personuppgiftsbiträdesavtal för att garantera att uppgifterna hanteras i enlighet med lagar, avtal och vår överenskommelse med den registrerade.

Har du frågor kring personuppgifter hos Skin Concept eller undrar om registeruppgifter som kan beröra dig personligen kontakta oss på info@skinconcept.se eller ring 08-54578740.